Satsang Sabha – Ganesh Utsav (September 3, 2016)

Satsang Sabha Vadtal Dham At Houston Ganesh Utsav